PERSCOMMUNIQUE 8 mei 2018

 

In 2017 : 8 miljoen euros geïnvesteerd voor 99 Brusselse ondernemingen

De gewestelijke pool van overheidsfinanciering legt zijn balans 2017 voor

Brussel, 8 mei 2018.  Tijdens een persconferentie gehouden bij Reconfort+, een onderneming van eco-bouw gesteund door een achtergestelde lening, hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep, Serge Vilain en Jean-Luc Vanraes, de kernpunten van het jaarverslag 2017 voorgesteld.  De gewestelijke pool van overheidsfinanciering kon 704 directe jobs ondersteunen door 8 miljoen euros te investeren in 99 Brusselse ondernemingen.  De pool bevestigt zijn rol in de micro-financiering en neemt een actievere rol op zich in de financiering van start-up, de ICT en digitale economie sector op kop.  2017 wordt ook gekarakteriseerd door een herstructureringsproces van de groepsstructuren voor de economie en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

KERNCIJFERS 2017 VOOR DE GIMB GROEP

In een gunstigere conjuncturele context zet de gewestelijke pool van overheidsfinanciering, de GIMB en haar dochtermaatschappijen, zijn significante rol voor de Brusselse economische ontwikkeling voort. De GIMB groep heeft in 2017 8 miljoen in 99 Brusselse ondernemingen in oprichting of in groei geïnjecteerd en dit onder vorm van 90 leningen en 9 deelnemingen in kapitaal.   In 2017 daarentegen was er geen enkele desinvestering.

Dit laatste element verklaart op strikt financieel vlak dat het boekjaar wordt afgesloten met een verlies na de winsten van de laatste drie jaren.  Dit verlies is een bewijs dat finance.brussels zich gedraagt als een marktspeler met alle risico’s die dit inhoudt.

Als men de vergelijking maakt met 2016, kan men opmerken dat een verminderd activiteitenvolume te wijten is aan de stopzetting van de crisiskredieten in 2017.  Deze kredieten waren een belangrijk deel van de investeringen in 2016.   Na de dramatische gebeurtenissen van maart 2016 werd de toekenning van uitzonderlijke financieringsmaatregelen, om de meest verzwakte zelfstandigen en de KMO’s te helpen, ingevoerd: 5.219.000 euros werd zo geïnvesteerd in 54 ondernemingen onder vorm van crisiskredieten.

Daarbovenop, rekening houdend met de grote liquiditeiten op de bankmarkt en de aanhoudende lage intrestvoeten werd in 2017 ook minder beroep gedaan op cofinanciering in de GIMB groep.

Overigens bevestigt de microfinanciering haar bestaansrecht door de zelfstandigen en de kleine ondernemingen te financieren en te begeleiden: 68 micro-ondernemingen werden gefinancierd. De GIMB groep neemt ook een meer actieve rol in de financiering van start-ups: 17 investeringen.

704 directe jobs werden zo in 2017 ondersteund in verscheidene activiteitensectoren; qua geïnvesteerde bedragen zijn ICT en de digitale economie, de handel en diensten, de agro-voeding de koplopers.  Bijna 80% van de gefinancierde ondernemingen (die 61% van het geïnvesteerd bedrag vertegenwoordigen) zijn ondernemingen van minder dan 10 personen. 

«De GIMB groep neemt ongetwijfeld deel aan het socio-economisch dynamisme van het Gewest door de creatie en de ontwikkeling van zeer kleine Brusselse ondernemingen en KMO’s en verzekert zo ook haar deel in de promotie van werkgelegenheid van de Brusselaars», haalt Serge Vilain, voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep aan. 

Met een financieringsportefeuille vandaag de dag verdeeld over 358 ondernemingen (35 ondernemingen in kapitaal en 323 door leningen gefinancierde ondernemingen) die duizenden directe jobs betreffen, positioneert de GIMB groep zich als een onomkeerbare speler in het Brussels ondernemend ecosysteem.

2017, EEN OVERGANGSJAAR

De gewestelijke pool van overheidsfinanciering startte in 2017 een belangrijke reorganisatie.  De groep hernieuwt een investeringsstrategie ten gunste van de economie en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest.  Terzelfdertijd, herdefinieert het zijn algemeen aanbod financiële middelen voor de Brusselse ondernemers om de realiteit van een economische wereld in constante verandering te volgen; finance.brussels ambieert nog en altijd een duidelijke, toegankelijke en aangepaste oplossing in om ’t even welke ontwikkelingsfase van het ondernemingsleven te geven.

Het zoeken naar vereenvoudiging van de toegankelijkheid tot de publieke financieringen ligt in de lijn van wat de Brusselse Regering, hoofdaandeelhouder van finance.brussels, wenst : de reorganisatie en de rationalisering van het beeld van de Brusselse instellingen in dienst van de ondernemingen en ondernemers. 

Anderzijds werd ook in 2017 een herziening van de statuten van finance.brussels opgestart teneinde nog beter aan de huidige eisen van governance van een onderneming van openbaar nut tegemoet te komen.  Enkele dagen terug goedgekeurd door de Regering, zou ze moeten worden bekrachtigd door de algemene vergadering van 8 mei a.s. 

«Op de zeer concurrentiële financieringsmarkt van de ondernemingen aanwezig in Brussel, behoudt de gewestelijke pool van overheidsfinanciering een hoog investeringstempo. 2017 is ongetwijfeld een contrastvol jaar dat het behoud en de verbetering van haar actiemiddelen aantoont wat een essentiële voorwaarde is opdat finance.brussels haar ontwikkeling voort kan zetten», besluit Serge Vilain.

RÉCONFORT+, een illustratie van onze actie in de microfinance

Brusoc, dochtermaatschappij van de GIMB groep, gespecialiseerd in de financiering van zeer kleine ondernemingen in oprichting of in ontwikkeling is een belangrijke kwalitatieve partner op het vlak van microfinanciering, steun aan zelfstandigen en de sociale economie.

«Wanneer we onze activiteiten zijn gestart, hebben we eerst de klassieke banken aangesproken.  Rekening houdend met de originaliteit van ons project, een sociale onderneming opzetten die bruggen legt tussen enerzijds, de economische rentabiliteit en anderzijds de toepassing van maatschappelijke criteria zoals de integratie, het milieu, de afvalproblematiek, was het moeilijk om een financiering te bekomen.  We hebben dus alternatieve oplossingen moeten vinden. We hebben Brusoc gecontacteerd die aanvaard heeft ons te vertrouwen.  Vandaag denk ik dat Brusoc een uitstekende oplossing is voor ondernemingen die nieuwe projecten lanceren; ze vinden er een luisterend oor, raadgevingen en een zekere risiconame», vertrouwt Viktoria Diyakova, oprichtster van Réconfort+ toe.

Met een lening van 100.000 euros van Brusoc, heeft Viktoria Diyakova haar project van coöperatieve gewijd aan eco-renovatie en aan eco-bouw, waarvan bepaalde werknemers, in re-integratie zijn en die binnen de onderneming worden opgeleid, kunnen opzetten. Het doel van Reconfort+ is dus niet enkel economisch en milieuvriendelijk, maar ook sociaal. De onderneming telt vandaag de dag 16 werknemers.

Réconfort+ ontwikkelt, in de geest van de circulaire economie, een nieuwe fabricatie van revolutionaire, ecologische materialen op basis van lokale grondstoffen en biedt ook toegankelijke en onbeperkt moduleerbare producten aan.