Actualiteiten

COVID-19 | Lening RECOVER : Een microkrediet aan verlaagde rentevoet

11 June 2020 | Catégorie : COVID-19 nieuws

COVID-19 | Lening RECOVER : Een microkrediet aan verlaagde rentevoet


Een nieuwe cash lening om de micro-onderneming, geïmpacteerd door de huidige crisis, te steunenitions

PERSOMMUNIQUE 11 JUNI 2020

Brussel, 11 juni 2020. In het kader van de economische noodmaatregelen, beslist door de Brusselse Regering, lanceert finance&invest.brussels, via haar dochtermaatschappij, Brusoc een « RECOVER » lening aan een voordelige intrestvoet, uitsluitend bestemd om de thesaurie van zeer kleine bedrijven, van zelfstandigen en van sociale ondernemingen geïmpacteerd door de ernstige gevolgen van de crisis van het Coronavirus, te ondersteunen.

Anders dan de grote bedrijven is de micro-onderneming zeer vaak ondergekapitaliseerd, werkt ze met een just-in-time thesaurie en evolueert in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, wat haar marges en haar rentabiliteit sterk beïnvloed.

De crisis zou een groot aantal kleine bedrijven kunnen vernietigen en de faillissementen zullen temeer talrijker zijn als de crisis zich voortzet.

Daarom, om hen te helpen de crisis te overleven en de slaagkansen te versterken, voert Brusoc, de pool binnen finance&invest.brussels bestemd voor de micro-financiering, een noodlening RECOVER in. Met deze financiering zal de heropbouw van het werkkapitaal, de aankoop van stocks of nog de betaling van achterstallen kunnen worden verzekerd. Concreet, de toegekende financiering bedraagt maximum 15.000€ aan een rentevoet van 1,75% over een maximale periode van 3 jaar. Geen enkele nieuwe eigen inbreng wordt vereist. De lening is dus uitsluitend bestemd om de behoefte aan thesaurie van de micro-ondernemingen te voorzien.

«Als publieke speler, is het noodzakelijk bij te dragen tot het herstel van de economische activiteit door aangepaste financieringsinstrumenten voor te stellen, en ook de inspanningen te verdubbelen om te vermijden dat het Brussels socio-economisch weefsel uiteenvalt met zijn aandeel van menselijk drama. Een opeenvolgend faillissementsrisico is wel degelijk mogelijk als de crisis zich voortzet in de tijd met een dramatisch gevolg voor de talrijke zelfstandigen, maar ook voor de regionale economie in haar geheel, voor een groot deel gedragen door de zeer kleine ondernemingen, zelf scheppers van directe, lokale en niet lokaliseerbare jobs», benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels

De RECOVER lening geeft de mogelijkheid om tijd te winnen voor het behoud van de activiteit van een specifiek ondernemerspubliek met heel wat troeven: een grote flexibiliteit, een grote aanpassing in onzekere situaties, een capaciteit zich opnieuw uit te vinden zelfs te innoveren, en een ondernemingsgeest. Grote voordelen in periode van twijfel om vooruit te gaan en ondanks alles nodige middelen te vinden.

De Openbare Besturen spelen een primordiale rol in de steun verleend aan al deze micro-ondernemingen in moeilijkheden door de invoering vooral van concrete maatregelen aangepast aan hun realiteit in hun grote verscheidenheid.


«Ondanks de federale et gewestelijke waarborgregelingen, hebben bepaalde kleine ondernemingen, zelfstandigen en sociale ondernemingen geen recht op een bankkrediet om in hun behoeften aan kasmiddelen te voorzien. Deze goedkope lening, die door Brusoc wordt aangeboden, biedt een essentiële aanvulling op de gewestelijke maatregel ter ondersteuning van onze economische actoren», legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Concreet worden geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om hun interesse te tonen via e-mail naar covidbrusoc@hub.brussels. In ruil daarvoor zal een financieel adviseur van hub.brussels het bedrijf helpen om de nodige documenten te verzamelen, zijn dossier te analyseren en de haalbaarheid van de aanvraag te controleren volgens de gunningscriteria. Meer informatie: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/

Specifieke maatregelen, zoals de nieuwe cash lening zijn van levensbelang, voor zover mogelijk om het maximum aan faillissementen en ontslagen te vermijden. Bovendien kunnen ze het herstel bevorderen en hen helpen onder betere voorwaarden weer te vertrekken.

In deze zware context versterkt finance&invest.brussels zijn pool Brusoc door de aanwerving van twee bijkomende personen om zijn aangepaste financiële begeleiding voor te zetten.

Over Brusoc

Bij finance&invest.brussels stelt Brusoc financiële producten voor, in de eerste plaats gericht op fysieke personen, de zeer kleine ondernemingen, de sociale ondernemingen, de coöperatieven of nog bepaalde vzw’s. De financiële tussenkomst varieert van 2.500€ tot 100.000€ onder vorm van een lening terwijl de tussenkomsten in kapitaal maximum 150.000€ bedragen.
Brusoc startte haar activiteiten in 2001 in het kader van de programmatie Objectief II (2000-2006) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Haar werk werd herhaaldelijk erkend en werd dus verlengd bij de programmatie EFRO 2007-2013 en deze van 2014-2020.
Vandaag de dag om het ondernemerschap, haar creatie en haar ontwikkeling te stimuleren, stelt Brusoc 4 specifieke en aangepaste financiële producten voor: OPEN UP, RISE UP, COOP US en CITIZ US www.finance.brussels/nl/nos-solutions/#tpe

Actualiteiten

COVID- 19 : Lening HORECA

13 May 2020 | Catégorie : COVID-19 nieuws

COVID- 19 : Lening HORECA

In het kader van de noodmaatregelen beslist door de Brusselse Regering kreeg finance&invest.brussels de opdracht om de kredietaanvragen van de hele horecasector van tenminste 10 VTE alsook van hun leveranciers, die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door het Coronavirus, te ondersteunen.

Deze uitzonderlijke maatregel is ingevoerd om ondernemingen te helpen die door de huidige crisis met een kapitaaltekort kampen. Het gaat om een lening met een verlaagde rentevoet, zonder vraag om waarborg (in quasi eigen vermogen).

VOOR WIE ?

Brusselse HORECA-etablissementen, volgens de basiscriteria om in aanmerking te komen:

 • Tenminste 10 VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen

Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:

 • Voorrang wordt gegeven aan degenen die de meest essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van de activiteit van Brusselse HORECA-ondernemingen en die in hun kliënteel het grootste volume Brusselse HORECA-ondernemingen hebben.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.

MODALITEITEN ?

De kenmerken van de lening:

 • De rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (= Engelse term verwijzend naar een clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur. Het doel van een negatieve pledge is om de kwaliteit van de garanties die aan de oorspronkelijke schuldeiser zijn verstrekt, te behouden ten opzichte van nieuwe geldschieters. Hier is deze clausule niet, hetgeen een echt voordeel is).

Bent u een HORECA-etablissement of een HORECA-leverancier en voldoet u aan bovenstaande criteria, dan kunt u een beroep doen op deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels, met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van de maatschappij
 • Btw-nummer
 • ector activiteit
 • Telefoonnummer

finance&invest.brussels heeft de maatregel genomen van deze door de Regering toevertrouwde specifieke opdracht door unieke financieringsoplossingen te implementeren, terwijl ze de financieringsketen van waardecreërende ondernemingen in het Brussels Gewest blijft vergemakkelijken.

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere op maat oplossingen voor. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij zullen u zo vlug mogelijk contacteren. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commercial doeleinden worden aangewend.