Onze financieringsoplossingen

De achtergestelde lening

Een hefboomeffect teweegbrengen bij banken

Ergens halverwege tussen klassieke bankleningen en kapitaalparticipaties, bestaan er ook achtergestelde leningen, ook "achtergestelde schuld" of "mezzanine financiering" genoemd. Dit is normaal gezien de meest risicovolle vorm van schuld voor financiers want haar terugbetaling is ondergeschikt aan die van de zogenoemde “senior”schuld. In de praktijk is het voor de ondernemer een schuld die op middellange of lange termijn kan worden terugbetaald of eventueel omgezet in aandelen in het geval van een “converteerbare lening”.

Hoe werkt het?

 • De achtergestelde lening is een soort financiering die ondernemingen in staat stelt om financieringen met verschillende risicoprofielen en eveneens risico premies te combineren met als doel de ontwikkeling van hun activiteiten. Deze lening wordt beschouwd als «achtergesteld » want inzake voorrang bij terugbetaling zal ze altijd na de bankleningen worden terugbetaald maar vóór het eigen vermogen (i.e. kapitaal van de onderneming).

  Aangezien deze lening  een hoger risico vormt voor financiers, zal de rentevoet bepaald worden naargelang het geschatte risico en zal deze in vele gevallen dus substantieel hoger zijn dan die van bankleningen.

  Echter, aangezien ze boekhoudkundig als « quasi-equity » wordt beschouwd, brengt ze een hefboomeffect teweeg bij banken. Bovendien wordt ze meestal toegekend over een langere looptijd dan bij banken.

Eigenschappen van de achtergestelde lening

 • Tot welke ondernemingen richt zich de achtergestelde lening?

  De achtergestelde lening richt zich tot ondernemingen die over een terugbetalingscapaciteit beschikken en wiens financieringsbehoefte moet aangevuld worden met een lening.

 • Hoeveel kan finance&invest.brussels NV een achtergestelde lening financieren?

  finance&invest kan in een bedrag financieren dat kan variëren van 100.000€ tot 5.000.000€.

 • Wat zijn de voordelen van de achtergestelde lening in vergelijking met de banklening?

  De achtergestelde lening is een quasi-kapitaalinbreng waardoor de onderneming een hefboomeffect kan teweegbrengen bij bankinstellingen.

  Dit betekent dat, dankzij de achtergestelde lening verstrekt door FIB, een onderneming gemakkelijker een banklening zal kunnen verkrijgen. Deze financieringsoplossing heeft het voordeel om een vorm van risicokapitaal te bezorgen zonder de aandeelhouders te verwateren.

 • Wat is de duur van een achtergestelde lening?

  De duur van achtergestelde leningen loopt over een periode van 3 tot 7 jaar. Kapitaaltekorten van 6 tot 12 maanden kunnen geval per geval verstrekt worden, wat betekent dat de maandelijkse kapitaalaflossingen pas 6 tot 12 maanden na ondertekening van de overeenkomst zullen beginnen.

Kosten van de achtergestelde lening

 • Wat is de rentevoet van een achtergestelde lening?

  We bieden vaste rentevoeten die aan, in lijn met marktconforme risicopremies, variëren doorgaans van 7 tot 10%, wat lage kosten met zich meebrengt voor quasi-kapitaal, en dus een product met dezelfde risico’s voor de investeerder als kapitaalparticipatie voor de investeerder maar dat voor de ondernemers en aandeelhouders niet verwaterend is. De rentevoet van een achtergestelde lening mag dus niet worden vergeleken met een bankrentevoet want deze rente weerspiegelt onze schatting van de risicoblootstelling.

  Echter aangezien deze lening heel vaak verstrekt wordt met als doel het verkrijgen van extrabankleningen, kijkt de ondernemer best naar de gemiddelde rentevoet voor het geheel van zijn financiering. Zo zal de ondernemer doorgaans zien dat de optie van achtergestelde schuld op middellange en lange termijn steeds goedkoper is dan zich te verwateren ten gunste van de nieuwe aandeelhouders.

Processtappen

Het beslissingsproces voor een achtergestelde lening duurt van 3 tot 6 maanden.

De stappen van het proces:

 • 1. Eerst contact met een analist van FIB om te beoordelen of het project past binnen de strategie van FIB.
 • 2. Analyse van uw dossier op basis vanzowel niet-financiele criteria (team, toegevoegde waarde voor Brussel, duurzaamheid, etc) en financiele criteria (markt, product, technologie, financielehistoriek & financieel plan.
 • 3. Het dossier wordt voorgelegd aan het investeringscomité. Als het project een positief advies krijgt dan voorbereidt het investeringscomité een investeringsvoorstel dat het directieraad zal worden voorgelegd om de eindbeslissing te nemen.
 • 4. Het investeringsvoorstel wordt voorgelegd aan het directiecomité.
 • 5. In geval van een positieve beslissing zullen onze teams dan de laatste fase aanvatten, namelijk de onderhandelingen en het opstellen van de overeenkomsten.

Benodigde documenten:

 • Een businessplan van het project (strategie, focus, etc)
 • Een financieel plan in Excel over 3 jaar
 • De historiek van de rekeningen van de onderneming ( 2 tot 3 jaar minstens)
 • De CV’s van de ondernemers
 • De meest recente gecoördineerde statuten van de vennootschap
 • Een overzicht van de aandeelhouders van de vennootschap

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: