DANKZIJ DE PROXILENING STAAN UW KENNISSEN ACHTER U OM UW ONDERNEMING TE FINANCIEREN

Proxilening

Zelfstandige of KMO

Lenen van familie of vrienden

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxilening! De proxilening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.
Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Hij kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een eenmalig belastingkrediet genieten als de onderneming bijvoorbeeld failliet gaat.

Bovendien biedt het Brussels Gewest kredietgevers van een onderneming die op sociaal of milieuvlak voorbeeldig is een eenmalig groter belastingkrediet in geval van faillissement van de onderneming.

De registratie van de proxileningen en het bijhouden van het register van deze leningen werden toevertrouwd aan het Brussels Waarborgfonds, waarvan finance&invest.brussels het operationele beheer verzorgt.

instructievideo

Hoe werkt het?

 • Om het privéspaargeld te mobiliseren door een proxilening toe te kennen aan een Brusselse onderneming, moeten de kredietgever en de kredietnemer concreet een leningsakte ondertekenen. De akte wordt opgesteld met behulp van het onlineformulier.

informatie

Kenmerken van de lening

 • Looptijd

  5 of 8 jaar

 • Rentevoet en fiscale voordelen

  -Minimaal 2,875 % en maximaal 5,750 % (wettelijke bruto rentevoet van toepassing voor het belastingjaar 2024). De kredietnemer moet de roerende voorheffing op de verschuldigde interesten van de proxilening inhouden (zie ‘voorwaarden kredietnemer’).

  -De kredietgever geniet van een jaarlijks belastingkrediet en van een eenmalig belastingkrediet van 30 % of van 50 % (zie ’voorwaarden kredietgever’).

 • Terugbetaling

  De in het kader van de Proxi-lening geleende of ter beschikking gestelde middelen moeten uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteit van de onderneming. De geleende of ter beschikking gestelde middelen kunnen niet gebruikt worden om dividenden uit te keren of aandelen te verwerven.

 • Achtergesteld karakter

  De lening is achtergesteld, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de onderneming.
  De kredietgever en de kredietnemer kunnen ook een franchise in de terugbetaling van het kapitaal voorzien. De duur van deze franchise wordt door hen vrij bepaald.

 • Doel

  De middelen mogen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de activiteit van de onderneming.

Kredietnemer, kredietgever

Toekenningsvoorwaarden

 • Kredietnemer

  Wie?

  Op de datum waarop de proxilening wordt gesloten en gedurende de hele looptijd van de proxilening voldoet de kredietnemer aan de volgende voorwaarden:

  • Hij is een KMO, rechtspersoon of zelfstandige;
  • Hij moet ingeschreven zijn als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Hij sluit de proxilening in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.
  • Hij moet minstens één actieve vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten).
  • Hij is niet hoofdzakelijk actief in de olie-, kolen-, tabaks-, wapen-, gok- of overheidsadministratiesector… (zie FAQ)
  • Hij voert geen van de volgende activiteiten uit: activiteit met onmiskenbare nefaste gevolgen voor de volksgezondheid,  activiteit die betrokken is bij corruptie of omkoping… (zie FAQ)
  • Hij maakt geen gebruik van een financiële of vermogensmaatschappij die is gevestigd in een belastingparadijs dat is opgenomen op de pan-Europese lijst van landen die hebben geweigerd een dialoog met de Europese Unie aan te gaan of tekortkomingen op het gebied van goed bestuur in belastingzaken te verhelpen.
  • Hij moet de roerende voorheffing op de verschuldigde interesten van de proxilening inhouden (zie FAQ).

  Er moet ook worden opgemerkt dat de kredietnemer kan worden erkend als een onderneming die op sociaal of milieuvlak voorbeeldig is, wat een extra voordeel is voor de kredietgever om in de onderneming te investeren, omdat het eenmalige belastingkrediet dan wordt verhoogd (zie de voordelen voor de kredietgever).

  Bedrag?

  • Hij kan tot 250.000 euro lenen (alle proxileningen samen).
 • Kredietgever

  Wie?

  Op de datum waarop de proxilening gesloten wordt, voldoet de kredietgever aan de volgende voorwaarden:

  • De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) of daar gevestigd zijn voor de personenbelasting.
  • Hij kent de lening toe buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten.
  • Hij mag niet tewerkgesteld zijn binnen de kmo.
  • Hij mag niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de kredietnemer zijn als de kredietnemer een zelfstandige is.
  • Hij mag niet samen met zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, niet rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van de aandelen van die rechtspersoon houden (als de kredietnemer een rechtspersoon is).
  • Hij mag niet benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon (als de kredietnemer een rechtspersoon is). Deze regel geldt ook voor zijn echtgenoot of wettelijke samenwonende partner.

  Gedurende de hele looptijd van de proxilening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere proxilening.

  Bedrag?

  • Hij kan één of meer proxileningen toekennen tot maximaal 50.000 euro per jaar.
  • Hij kan een totaalbedrag van 200.000 euro voor alle leningen toekennen.

  Voordelen?

  • Hij kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren (zie simulator belastingvoordelen).
  • Onder bepaalde voorwaarden (zie FAQ) kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement. Dit belastingkrediet stijgt tot 50% als de kredietnemer een onderneming die op sociaal of milieuvlak voorbeeldig is.  Om voorbeeldig te worden beschouwd, moet een onderneming voldoen aan een aantal voorwaarden die op de volgende website worden uiteengezet: https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid-bedrijf
 • Wetteksten

process

Te volgen procedure

01

Afsluiting van de proxilening via het onlineformulier

02

Verzending van de proxileningovereenkomst en de aflossingstabel naar het Brussels Waarborgfonds

03

Registratie van de proxilening

04

De kredietgever vult zijn belastingaangifte (PB) in om het jaarlijkse belastingkrediet te genieten

De proxilening moet worden opgesteld bij onderhandse akte of bij authentieke akte. Enkel de documenten/akten die online ter beschikking worden gesteld (link formulier proxilening) worden aanvaard voor de registratie van de lening. Nadat u uw aanvraag voor een proxilening hebt ingevuld en verstuurd via de voormelde link, kunt u de akte van deze lening en de aflossingstabel afdrukken. De kredietgever zal deze documenten per kerende e-mail ontvangen.

De ondertekeningsdatum van de akte en de startdatum van de proxilening vallen idealiter in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever immers het jaarlijkse belastingkrediet genieten vanaf het eerste belastbare tijdperk. Verschilt het jaar, dan verliest de kredietgever de fiscale aftrek het eerste jaar. Meer informatie over het jaarlijkse belastingkrediet vindt u in de FAQ.

U moet de aflossingstabel en de akte van de proxilening opstellen in drie ondertekende exemplaren, een exemplaar voor de kredietgever, een voor de kredietnemer en een voor het Brussels Waarborgfonds. Dit laatste exemplaar moet op de volgende manier naar het Brussels Waarborgfonds worden gestuurd binnen drie maanden nadat de proxilening werd afgesloten:

 • Per aangetekende brief naar het Brussels Waarborgfonds, ‘Departement Proxilening’, Wolstraat 70, 1000 Brussel
 • Of door een gescande kopie in pdf-formaat te sturen naar proxi@finance.brussels

Opgelet: de simulatie van de aflossingstabel of de simulatie van de akte van de proxilening zijn niet de bewijsstukken van de proxilening. Ze worden niet geregistreerd in het register van de proxileningen.

Binnen twee maanden na ontvangst van de akte gaat het Brussels Waarborgfonds na of de voorwaarden van de proxilening werden nageleefd (zie de wetteksten hieronder). Zo ja, dan zal het Brussels Waarborgfonds de akte registreren. Bij de registratie krijgt de proxilening een nummer toegekend en wordt ze opgenomen in het register van de proxileningen.
Het Brussels Waarborgfonds brengt de kredietgever hiervan per brief op de hoogte binnen de week na de registratie van de proxilening.

Als het Brussels Waarborgfonds de akte niet registreert omdat niet aan alle voorwaarden van de proxilening is voldaan, brengt het de kredietgever daarvan schriftelijk op de hoogte (e-mail of eventueel aangetekende brief). Dit document vermeldt de redenen waarom de registratie niet werd uitgevoerd. Het Brussels Waarborgfonds brengt enkel de kredietgever op de hoogte. Als de kredietnemer informatie wenst, moet hij dat met de kredietgever regelen.

Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de proxilening werd afgesloten, houdt de kredietgever voor de federale belastingadministratie het bewijs ter beschikking dat hij tijdens het belastbare tijdperk een of meer lopende proxileningen had (proxileningovereenkomst(en), aflossingstabel(len), registratiebrie(f)(ven) van de proxilening, rekeninguitreksels die overeenstemmen met de verrichte terugbetalingen).

De kredietgever moet in zijn belastingaangifte de som opnemen van alle geleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het betrokken belastbare tijdperk. Hij moet een onderscheid maken tussen enerzijds de bedragen van de leningen die werden afgesloten tijdens het betrokken belastbare tijdperk en tijdens de twee voorgaande belastbare tijdperken en anderzijds de bedragen van de eerder afgesloten leningen. De bedragen vermeld in de belastingaangifte zijn de bedragen na aftrek van de reeds terugbetaalde aflossingen op de referentiedata.

Testimonials

Zij konden rekenen op de proxilening

Wat als ik geen kennissen heb die mij kunnen financieren?

 • Indien u er niet in slaagt voldoende geld bijeen te brengen om uw onderneming te financieren, kan de website finance&invest.brussels u informatie geven over crowdlending-platforms om u te helpen andere investeerders te vinden en uw proxilening te faciliteren. Het is echter belangrijk op te merken dat de door deze platforms aangeboden diensten extra kosten met zich meebrengen.

Helpen

FAQ

Meer informatie nodig? Vragen? Onze FAQ zou de meeste van uw vragen moeten beantwoorden.
Voor meer specifieke aanvragen contacteer ons via e-mail : proxi@finance.brussels

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: