DANKZIJ DE PROXILENING STAAN UW KENNISSEN ACHTER U OM UW ONDERNEMING TE FINANCIEREN

Proxilening

Zelfstandige of KMO

Lenen van familie of vrienden

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxilening! De proxilening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.
Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Hij kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een eenmalig belastingkrediet genieten als de onderneming bijvoorbeeld failliet gaat.

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Gewest bovendien specifieke incentives voor deze lening ingevoerd om de steun aan de Brusselse ondernemingen in 2020 en 2021 nog te versterken. De registratie van de proxileningen en het bijhouden van het register van deze leningen werden toevertrouwd aan het Brussels Waarborgfonds, waarvan finance&invest.brussels het operationele beheer verzorgt.

instructievideo

Hoe werkt het?

Om het privéspaargeld te mobiliseren door een proxilening toe te kennen aan een Brusselse onderneming, moeten de kredietgever en de kredietnemer concreet een leningsakte ondertekenen. De akte wordt opgesteld met behulp van het onlineformulier.

informatie

Kenmerken van de lening

Looptijd

5 of 8 jaar

Rentevoet en fiscale voordelen

-Minimaal 0,75 % en maximaal 1,50 % (wettelijke bruto rentevoet van toepassing voor het belastingjaar 2022). De kredietnemer moet de roerende voorheffing op de verschuldigde interesten van de proxilening inhouden (zie ‘voorwaarden kredietnemer’).

-De kredietgever geniet van een jaarlijks belastingkrediet en van een eenmalig belastingkrediet van 30 % (zie ’voorwaarden kredietgever’).

Terugbetaling

De in het kader van de Proxi-lening geleende of ter beschikking gestelde middelen moeten uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteit van de onderneming. De geleende of ter beschikking gestelde middelen kunnen niet gebruikt worden om dividenden uit te keren of aandelen te verwerven.

Achtergesteld karakter

De lening is achtergesteld, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de onderneming.
De kredietgever en de kredietnemer kunnen ook een franchise in de terugbetaling van het kapitaal voorzien. De duur van deze franchise wordt door hen vrij bepaald.

Doel

De middelen mogen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de activiteit van de onderneming.

Kredietnemer, kredietgever

Toekenningsvoorwaarden

Kredietnemer

Wie?

Bedrag?

Kredietgever

Wie?

Bedrag?

Voordelen?

process

Te volgen procedure

Afsluiting van de proxilening via het onlineformulier

Verzending van de proxileningovereenkomst en de aflossingstabel naar het Brussels Waarborgfonds

Registratie van de proxilening

De kredietgever vult zijn belastingaangifte (PB) in om het jaarlijkse belastingkrediet te genieten

1.

De proxilening moet worden opgesteld bij onderhandse akte of bij authentieke akte. Enkel de documenten/akten die online ter beschikking worden gesteld (link formulier proxilening) worden aanvaard voor de registratie van de lening. Nadat u uw aanvraag voor een proxilening hebt ingevuld en verstuurd via de voormelde link, kunt u de akte van deze lening en de aflossingstabel afdrukken. De kredietgever zal deze documenten per kerende e-mail ontvangen.

De ondertekeningsdatum van de akte en de startdatum van de proxilening vallen idealiter in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever immers het jaarlijkse belastingkrediet genieten vanaf het eerste belastbare tijdperk. Verschilt het jaar, dan verliest de kredietgever de fiscale aftrek het eerste jaar. Meer informatie over het jaarlijkse belastingkrediet vindt u in de FAQ.

2.

U moet de aflossingstabel en de akte van de proxilening opstellen in drie ondertekende exemplaren, een exemplaar voor de kredietgever, een voor de kredietnemer en een voor het Brussels Waarborgfonds. Dit laatste exemplaar moet op de volgende manier naar het Brussels Waarborgfonds worden gestuurd binnen drie maanden nadat de proxilening werd afgesloten:

  • Per aangetekende brief naar het Brussels Waarborgfonds, ‘Departement Proxilening’, Wolstraat 70, 1000 Brussel
  • Of door een gescande kopie in pdf-formaat te sturen naar proxi@finance.brussels

Opgelet: de simulatie van de aflossingstabel of de simulatie van de akte van de proxilening zijn niet de bewijsstukken van de proxilening. Ze worden niet geregistreerd in het register van de proxileningen.

3.

Binnen twee maanden na ontvangst van de akte gaat het Brussels Waarborgfonds na of de voorwaarden van de proxilening werden nageleefd (zie de wetteksten hieronder). Zo ja, dan zal het Brussels Waarborgfonds de akte registreren. Bij de registratie krijgt de proxilening een nummer toegekend en wordt ze opgenomen in het register van de proxileningen.
Het Brussels Waarborgfonds brengt de kredietgever hiervan per brief op de hoogte binnen de week na de registratie van de proxilening.

Als het Brussels Waarborgfonds de akte niet registreert omdat niet aan alle voorwaarden van de proxilening is voldaan, brengt het de kredietgever daarvan schriftelijk op de hoogte (e-mail of eventueel aangetekende brief). Dit document vermeldt de redenen waarom de registratie niet werd uitgevoerd. Het Brussels Waarborgfonds brengt enkel de kredietgever op de hoogte. Als de kredietnemer informatie wenst, moet hij dat met de kredietgever regelen.

4.

Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de proxilening werd afgesloten, houdt de kredietgever voor de federale belastingadministratie het bewijs ter beschikking dat hij tijdens het belastbare tijdperk een of meer lopende proxileningen had (proxileningovereenkomst(en), aflossingstabel(len), registratiebrie(f)(ven) van de proxilening, rekeninguitreksels die overeenstemmen met de verrichte terugbetalingen).

De kredietgever moet in zijn belastingaangifte de som opnemen van alle geleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het betrokken belastbare tijdperk. Hij moet een onderscheid maken tussen enerzijds de bedragen van de leningen die werden afgesloten tijdens het betrokken belastbare tijdperk en tijdens de twee voorgaande belastbare tijdperken en anderzijds de bedragen van de eerder afgesloten leningen. De bedragen vermeld in de belastingaangifte zijn de bedragen na aftrek van de reeds terugbetaalde aflossingen op de referentiedata.

Testimonials

Zij konden rekenen op de proxilening

Helpen

FAQ

Meer informatie nodig? Vragen? Onze FAQ zou de meeste van uw vragen moeten beantwoorden.
Voor meer specifieke aanvragen contacteer ons via e-mail : proxi@finance.brussels

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere oplossingen voor op maat. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij contacteren u zo vlug mogelijk. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden worden aangewend.